หน้าแรก (Home)

ประวัติส่วนตัว

(Personal Information)

ภูเบต แสงมะฮะหมัด (Pubet Sangmahamad)

ตำแหน่ง (Position) :

อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Lecturer at Department of Electronics and telecommunication engineering

faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ที่อยู่ในการติดต่อ (Contact Address) :

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Department of Electronics and telecommunication engineering faculty of Engineering,

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)

39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand

E-mail: pubet.s@en.rmutt.ac.th, pubet_s@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background) :


ประวัติการทำงาน (Work Experience) :

ประสบการณ์ในระดับอุดมศึกษา 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน 2 ปี

สาขาวิชาที่มีความชำนาญ

- Optical Communication Engineering

- Wireless Communication Engineering

- Digital and Microcontroller Design

รายวิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี

1. วงจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit 1)

2. ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Laboratory)

3. ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง (Optical Communication Laboratory)

4. โทรคมนาคมโครงข่ายตอนนอก (Telecommunication Outside Plant)

5. การออกแบบวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ (Digital Circuits and Microcontrollers Design)

6. ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน (Aircraft Utility System)

7. คณิตศาสตร์สำหรับอากาศยาน (Mathematics for Aviation)