หน้าแรก (Home)


                ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

                                                  อ.ภูเบต  แสงมะฮะหมัด (Pubet Sangmahamad)

                ตำแหน่ง (Position) :  

                                                    อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

                                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
                                                    Lecturer at Department of Electronics and telecommunication engineering
                                                    faculty of Engineering, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi                  
                                                   

                   
               
ที่อยู่ในการติดต่อ (Contact Address) : 
                                                   

                                                    ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
                                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                                    
39 หมู่ 1 ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110

                                                               Department of Electronics and telecommunication engineering
                                                    faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi  (RMUTT)
                                                    39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand                                                  
                                                    E-mail: pubet.s@en.rmutt.ac.th, pubet_s@rmutt.ac.th                 ประวัติการศึกษา (Educational Background) :

ระดับ
(Level of Education)

วุฒิการศึกษา
(Q
ualification)

สถานศึกษา
(Academy)

ปีที่สำเร็จ
(Year)

ปริญญาโท
(Master's degree)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
M.Eng. (Electrical Engineering)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Srinakharinwirot University)

2561
(2018)

ปริญญาตรี
(Bachelor's degree)

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
B.Eng. (Telecommunication Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi)

2556
(2013)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(High Vocational Certificates)

ปวส. เครื่องมือวัดประกอบการบิน
(Aircraft Instruments)

สถาบันการบินพลเรือน
(Civil Aviation Training Center)

2552
(2009)

                          ประวัติการทำงาน (Work Experience) :

            ประสบการณ์ในระดับอุดมศึกษา 6 ปี

                ประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน 2 ปี

                

สาขาวิชาที่มีความชำนาญ

-       Optical Communication Engineering

-       Wireless Communication Engineering

-       Digital and Microcontroller


รายวิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี

1.     วงจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit 1)

2.     ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Laboratory)

3.     ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง (Optical Communication Laboratory)

4.     โทรคมนาคมโครงข่ายตอนนอก (Telecommunication Outside Plant)

5.     การออกแบบวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ (Digital Circuits and Microcontrollers Design)

6.     ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน (Aircraft Utility System)

7.     คณิตศาสตร์สำหรับอากาศยาน (Mathematics for Aviation)